AMsurvey

บริษัท แอมเซอร์เวย์ จำกัด

บริษัทวิจัยตลาด แอมเซอร์เวย์ บริการสำรวจตลาด รับเขียนแผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานการวิจัย เก็บข้อมูลงานวิจัยทุกรูปแบบ เก็บข้อมูลได้ทุกพื้นที่ ข้อมูลคุณภาพ ตรวจสอบได้ ในราคาที่คุ้มค่า ผลงานที่คุ้มราคา

บริการของเรา


การวิจัยตลาด (Marketing Research) มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะการที่ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจ ดำเนินการอย่างไร จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางการตลาดมาประกอบการตัดสินใจ

บริษัท แอมเซอร์เวย์ จำกัด สามารถเก็บข้อมูลทางการตลาด ดังนี้

1. การสำรวจส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Size Survey)

2. สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค (Satisfaction Survey)

3. สำรวจความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Demand Survey)

4. การทดสอบผลิตภัณฑ์ (Product testing)

5. การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)

6. การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness Survey)


แผนธุรกิจ (Business Plan) มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะแผนธุรกิจเป็นแผนที่ในการดำเนินธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ แผนธุรกิจยังเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอนักลงทุน เพื่อขอทุนจากนักลงทุน หรือการขอสินเชื่อ

บริษัท แอมเซอร์เวย์ จำกัด รับเขียนแผนธุรกิจ โดยมีองค์ประกอบของแผนธุรกิจ ดังนี้

1. เขียนบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)

2. คำอธิบายธุรกิจ (Company description)

3. คำอธิบายบริการและผลิตภัณฑ์ (Service or product line)

4. การวิจัยตลาด (Market analysis)

5. แผนการตลาดและแผนการขาย (Marketing and sales) )

6. รายละเอียดเงินลงทุน (Funding request)

7. แผนการเงิน (Financial projections)

วิธีสำรวจทางการตลาดของบริษัท

การสำรวจข้อมูลแบบกลุ่ม (Focus group)
การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group)

การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสอบถามบุคคลในกลุ่มเพื่อให้ ได้มาถึง ความคิดเห็น ความเชื่อ หรือ ทัศนคติ ต่อสินค้า บริการ หรือแนวคิด โดยคำถามจะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์แบบต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาส พูดคุย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระระหว่างผู้ร่วมวิจัย โดยในขณะเดียวกัน ผู้ทำการวิจัยทำการจดบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้น

การสำรวจแบบเชิงลึก (In-depth interview)
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview)

การซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึก ล้วงคำตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย การสัมภาษณ์แบบนี้ จะใช้ได้ดีกับการศึกษาวิจัย เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพ ในลักษณะต่างๆ

การสัมภาษณ์จากผู้ให้คำตอบโดยตรง (Face to face interview)

วิธีการที่ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสัมภาษณ์ผู้ให้คำตอบ และบันทึกคำตอบลงในแบบสอบถาม เป็นวิธีการที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด พนักงานสัมภาษณ์สามารถชี้แจงหรืออธิบายให้ ผู้ตอบเข้าใจในคำถาม ทำให้ได้รับคำตอบตรงตามวัตถุประสงค์

การทดสอบแบบควบคุมสถานที่ (Central Location Test)
การทดสอบแบบควบคุมสถานที่ (CENTRAL LOCATION TEST) ​

เป็นการทดสอบที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพิ่มความไวในการทดสอบ และกำจัดตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ที่มาทดสอบออกไปให้ได้มากที่สุด โดยให้ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วตอบคำถามในแบบสอบถาม

การสำรวจแบบลูกค้าปริศนา (Mystery shopping)

การตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตัว หรือที่เรียกว่า “ลูกค้าปริศนา” คือลูกค้าที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี จนมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบริการ รวมถึงภาพรวมในร้านค้า เพื่อตรวจวัด และประเมิน จนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาผ่านกระบวนการสรุปผลของงานวิจัย

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone survey)
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone survey)

เป็นวิธีการที่อาจทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเดินทาง คำถามที่ถามจะต้องสั้นและเข้าใจง่าย วิธีนี้จึงใช้ในการเก็บรวบรวมที่รายการข้อถามไม่มากนนัก หรืออาจใช้ในการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

การสำรวจแบบออนไลน์ (Online survey)

การสำรวจความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้แบรนด์ที่จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคของตัวเอง ตอบโจทย์ได้ถูกต้อง

บริการของเรา


แผนธุรกิจ (Business Plan) มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะแผนธุรกิจเป็นแผนที่ในการดำเนินธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ แผนธุรกิจยังเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอนักลงทุน เพื่อขอทุนจากนักลงทุน หรือการขอสินเชื่อ

บริษัท แอมเซอร์เวย์ จำกัด รับเขียนแผนธุรกิจ โดยมีองค์ประกอบของแผนธุรกิจ ดังนี้

1. เขียนบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)

2. คำอธิบายธุรกิจ (Company description)

3. คำอธิบายบริการและผลิตภัณฑ์ (Service or product line)

4. การวิจัยตลาด (Market analysis)

5. แผนการตลาดและแผนการขาย (Marketing and sales) )

6. รายละเอียดเงินลงทุน (Funding request)

7. แผนการเงิน (Financial projections)

จุดเด่นของเรา

เก็บจริง
ข้อมูลจริง
เก็บเร็ว
ทำเร็ว

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา​

องค์กรที่เคยร่วมงานกับเรา